Algemene voorwaarden

  1. Definities

  In deze Algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

  1. Bezoeker: De Consument die de Website bezoekt en/of een Toegangsbewijs koopt voor een Evenement en/of een Evenement bezoekt;
  2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  3. Event: Een evenement georganiseerd in Nederland door Bèta in de ruimste zin van het woord;
  4. Overeenkomst op afstand: De overeenkomst tot koop en levering van fysieke producten en/of digitale inhoud, waarbij (tot en met) de totstandkoming van die overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in verband met een systeem voor verkoop op afstand georganiseerd door Bèta (de website);
  5. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Toegangsbewijs: Een fysiek en/of digitaal document of toegangsbewijs geleverd door Bèta wat recht geeft op toegang tot en/of het bijwonen van een Evenement;
  9. Website: www.kampbeta.nl;
  10. Wederpartij: Een Bezoeker, een Consument of een Leverancier, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

   

  2. Identiteit van de vereniging

  Bèta handelend onder de naam: Bèta.

  Vestigingsadres:
  Lovensdijkstraat 61
  4818 AJ Breda

  Bezoekadres:
  Lovensdijkstraat 63
  4818 AJ Breda

  Bereikbaarheid:
  Maandag t/m vrijdag 08:00 tot 17:00
  E-mailadres: secretaris@kampbeta.nl
  KvK-nummer: 74850687

  3. Toepasselijkheid

  3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bèta en alle overeenkomsten tussen Bèta en de in dit document vermelde Wederpartij;

  3.2 Voor het aangaan van de overeenkomst worden de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Bovendien zijn de Algemene Voorwaarden in te zien via de desbetreffende Website. Daarnaast worden deze Algemene Voorwaarden op eerste verzoek elektronisch of op andere wijze aan de Wederpartij toegezonden. Een verzoek hiertoe kunt u richten aan secretaris@kampbeta.nl;

  3.3 Elke afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen bindend indien Bèta met deze afwijking schriftelijk heeft ingestemd.

  4. Wijzigingen

  Bèta behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal duidelijk op de desbetreffende Website worden gepubliceerd. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht vanaf het moment van publicatie.

  Algemene voorwaarden met betrekking tot evenementbezoeken.

  5. Deelname

  5.1 Deelname aan de introductieweek is enkel toegestaan als je volledig toegelaten bent op een van de studies van de academies ATIX of ATGM aan Avans Hogeschool Breda;

  5.2 Deelnemers die mee willen op kamp betalen een vergoeding om mee te gaan. Deze vergoeding wordt ieder jaar herzien, de actuele kosten zijn ten tijde van inschrijven te vinden op www.kampbeta.nl. Hiervoor verzorgt Bèta naast het volledige programma, gedurende het introductieprogramma een geheel verzorgde lunch en diner op de campus en in de stad. Verder ontvangen jij en jouw klasgenoten een kennismakingspakket bestaande uit onder andere een eigen introductie shirt en andere leuke extra’s;

  5.3 Deelnemers zijn verplicht het introshirt van Kamp Beta tijdens het programma te dragen;

  5.4 Toegang tot de introductieweek is uitsluitend toegestaan bij een geldige aanmelding en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs;

  5.5 De deelnemers zullen gedurende de introductieweek als klas begeleid worden door 1 of meerdere ouderejaarsstudenten;

  5.6 Deelnemers zijn verplicht om aan het programma van de introductieweek deel te blijven nemen. Het is daarom niet toegestaan om de introductieweek te verlaten zonder toestemming van de organisatie. Mocht een deelnemer deze regels niet respecteren, wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan de introductieweek;

  5.7 Externe bezoekers worden alleen op uitnodiging of met goedkeuring van de organisatie toegelaten tot de introductie(s). Bèta is niet verantwoordelijk diefstal van eigendommen en/of voor fysiek of mentaal letsel naar aanleiding van het bezoek aan Kamp Beta. Hieronder valt ook schade aan het gehoor van de bezoeker;

  5.8 Vrijwilligers die de deelnemers begeleiden betalen een vergoeding om mee te gaan op kamp, dit om de operationele kosten te dekken. Deze vergoeding wordt ieder jaar herzien, de actuele kosten zijn ten tijde van inschrijven te vinden op www.kampbeta.nl.

  6. Overeenkomst

  Zodra een reservering betaald is en daardoor definitief is, gaat de deelnemer een overeenkomst aan met de organisatie van de introductieweek, waarmee de deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

  7. Voeding

  Deelnemers die bepaalde allergieën, diëten of andere medische aandoeningen hebben, kunnen dit vooraf aan de organisatie laten weten. Dit wordt gevraagd in het aanmeldformulier, dat ingevuld dient te worden om deel te mogen nemen aan de introductieweek. Door deze maatregel kunnen wij op specifieke aandoeningen/diëten maaltijden aanbieden. Indien een deelnemer niet doorgeeft welke allergieën en/of diëten hij/zij heeft, zijn de organisatie van de introductieweek en Bèta niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

  8. Verplichtingen bezoeker

  8.1 Bèta heeft het recht de Bezoeker te fouilleren of te doen fouilleren voorafgaand aan het betreden en/of tijdens het Evenement en de Bezoeker is verplicht hem of haar te laten fouilleren;

  8.2 De Bezoeker is verplicht tijdens het bezoek aan het evenement zich op eerste verzoek te legitimeren door overlegging van een geldig legitimatiebewijs;

  8.3 Het is verboden camera’s, spuitbussen, sprays, selfiesticks, drones, laswerk, blikken, (alcoholische) dranken, etenswaren, drugs, brandbare stoffen, vuurwerk, (vuur)wapens en /of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. Bèta is gerechtigd deze zaken in beslag te nemen. Inbeslaggenomen artikelen worden niet geretourneerd maar vernietigd door Bèta en/of een door Bèta aangestelde derde partij;

  8.4 Opname van het Evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bèta door middel van professionele opnameapparatuur met een commercieel doel in welke vorm dan ook, waaronder fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het herdrukken en/of kopiëren van programmaonderdelen (boekje), posters en ander drukwerk. Indien de Bezoeker in strijd handelt met deze clausule, is Bèta gerechtigd deze opnamen in beslag te nemen en naar eigen inzicht te vernietigen, te gebruiken en/of te exploiteren, onverminderd het recht van Bèta om van de Bezoeker specifieke nakoming en/of vergoeding van eventueel geleden of nog te lijden schade te vorderen;

  8.5 Indien de Bezoeker opnamen heeft gemaakt van een onderdeel van het evenement met gebruikmaking van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), zijn deze opnamen uitsluitend voor privégebruik en zullen deze op geen enkele wijze door de bezoeker worden geëxploiteerd en/of publiek voor commerciële doeleinden;

  8.6 De bezoeker is verplicht zich te houden aan de (veiligheids)voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Bèta, de exploitanten van de locatie waar het evenement wordt gehouden, het beveiligingspersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegde personeel. Het is de bezoeker niet toegestaan ​​andere tijdens het evenement aanwezige bezoekers en personeel lastig te vallen en/of te storen. Evenmin is het de bezoeker toegestaan ​​om tijdens het evenement te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletten. Indien op de plaats van het evenement tevens een rookverbod geldt, geldt dit verbod voor alle rookwaren, dus ook voor elektronische rookproducten (e-sigaretten).

  9. Activiteitenlocatie

  De introductieweek zal plaatsvinden op een evenemententerrein in Breda. Daar gelden de volgende voorwaarden:

  9.1 Het is alleen toegestaan om je te bevinden binnen het evenemententerrein of op de aangewezen locaties. Wanneer je je buiten deze gebieden bevindt, heeft de organisatie van de introductieweek de bevoegdheid om verdere deelname aan de introductieweek te ontzeggen en het voorval te melden bij derden partijen welke gelieerd zijn aan het introductiekamp;

  9.2 Het is niet toegestaan om openstaande deuren te sluiten of gesloten deuren te openen, zonder aanwijzingen van de organisatie. Dit is met uitzondering van facilitaire voorzieningen;

  9.3 Het is niet toegestaan om materialen van de introductieweek, zonder aangeven van de organisatie van de introductieweek, binnen het evenemententerrein te verplaatsen;

  9.4 Het is niet toegestaan om de op het evenement aanwezige materialen anders te gebruiken dan waarvoor deze redelijkerwijs bedoeld zijn;

  9.5 Het gebruik van eigen meegebrachte confetti/partypoppers (alle papieren en plastic strooimiddelen) is niet toegestaan om natuurschade te voorkomen. Wanneer een deelnemer wel eigen confetti/partypoppers heeft meegebracht, worden deze door de organisatie ingenomen. Bij het wel gebruiken van eigen meegenomen confetti zullen er sancties volgen, welke worden bepaald door de organisatie van de introductieweek.

  9.6 Bezoekers van een evenement van Bèta dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels van de locatie en zich ook aan deze regels te houden.

  9.7 Het is niet toegestaan stickers mee te nemen en aan te brengen op de kamplocatie. Het is ook niet toegestaan stickers te plakken op eigendommen van de organisatie evenwel als op eigendommen van partners.

  10. Deelname en uitsluiting

  10.1 Opvolgen van instructies

  Instructies van organisatoren van de introductieweek dienen met het oog op de veiligheid, orde en programmaverloop te allen tijde te worden opgevolgd door de deelnemers. Indien een deelnemer de instructies weigert op te volgen hebben de organisatoren van de introductieweek het recht de betreffende deelnemer van verdere deelname van de introductieweek uit te sluiten en het voorval te melden bij derden partijen welke gelieerd zijn aan het introductiekamp;

  10.2 Beoordeling conditie deelnemer

  10.2.1.De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om deel te kunnen nemen aan de introductieweek;

  10.2.2.De organisatie van de introductieweek is gerechtigd een deelnemer (verdere) deelname aan de introductieweek te ontzeggen indien de conditie van de betreffende deelnemer naar het oordeel van de organisatoren van de introductieweek de veiligheid van die deelnemer zelf of anderen in gevaar brengt.

  10.3 Alcohol- en/of drugsgebruik

  10.3.1 De organisatie van de introductieweek is gerechtigd een deelnemer (verdere) deelname aan de introductieweek te ontzeggen indien de deelnemer in kennelijke staat van dronkenschap verkeert of kennelijk onder invloed van verdovende middelen is. Het gebruik en bezitten van drugs is niet toegestaan. Bij verdenking van het bezit van drugs en/of drugsgebruik behoudt de organisatie van de introductieweek het recht de persoon in kwestie verdere deelname aan de introductieweek te ontzeggen. Dit geldt ook voor (overmatig) alcoholgebruik. Het is de organisatie toegestaan onaangekondigd drugscontroles uit te voeren;

  10.3.2    Het is niet toegestaan voor deelnemers jonger dan 18 jaar om alcohol te kopen, te ontvangen en/of te nuttigen. Ook is het verkopen en/of geven van alcohol aan minderjarigen niet toegestaan.

  10.4 Misdragingen

  Het is de organisatie ten alle tijden toegestaan deelnemers uit te sluiten van deelname wanneer deze zich misdragen. Alvorens over te gaan op uitsluiting van deelname zal er overlegd worden met tussen ten minste twee organisatoren. Onder misdragingen valt ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

  11. Te laat komen

  Indien de deelnemer te laat arriveert op de afgesproken locatie, zal het oorspronkelijke programma van de introductieweek niet worden aangepast. In de praktijk betekent dit veelal dat te laat komen ten koste gaat van het programma. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het inschrijfgeld.

  12. Het evenement opnemen door of namens Bèta

  12.1 Bèta is gerechtigd het Evenement op te nemen, waaronder begrepen het recht om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het evenement, de bezoeker en de overige bezoekers van het evenement. Bèta is gerechtigd deze video’s en/of geluidsopnamen te exploiteren en/of te verveelvoudigen en/of openbaar te maken of te doen publiceren, in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door het betreden van (de locatie van) het evenement geeft de bezoeker zijn of haar onvoorwaardelijke toestemming voor het maken van deze opnamen inclusief de montage, publicatie en exploitatie daarvan, zonder recht op enige vergoeding;

  12.2 Voor zover de bezoeker enig recht (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, naburige rechten en/of portretrecht) heeft met betrekking tot de in dit artikel genoemde opnamen, draagt ​​de bezoeker hierbij deze rechten over aan Bèta en doet de bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar morele rechten of zal zich hierop niet beroepen. 

  13. Munten

  Munten of andere betaalmethoden die tijdens een Evenement worden gebruikt zijn alleen geldig voor dat Evenement zonder enige vergoeding tijdens of na het Evenement.

  14. Calamiteiten

  In het geval van een noodsituatie zal het ontruimingsplan/evacuatieplan in werking treden.

  14.1 Deelnemers dienen direct dit plan te volgen en instructies van organisatoren van de introductieweek te volgen. Wanneer de deelnemer dit niet doet, zal alle opgelopen schade voor de eigen rekening van de deelnemer zijn, voor zover dit tot zijn of haar rekening kan worden toegeschreven;

  14.2 In gevallen waarin een calamiteit zich voordoet, dienen de instructies van zowel BHV-personeel als medewerkers van hulpdiensten te allen tijde worden opgevolgd. De deelnemers zullen daarom altijd waakzaam moeten zijn voor mogelijke situaties die kunnen voorvallen;

  14.3 Indien een deelnemer een situatie ziet die kan leiden tot problemen, dient hij of zij dit direct te melden bij een van de medewerkers en/of bij de organisatie.

  15. Verantwoordelijkheid omgeving

  Deelnemers verplichten zich respectvol om te gaan met klasgenoten, andere deelnemers, organisatie van de introductieweek en de locatie. De deelnemers spannen zich in om schade aan andere betrokkenen en/of de locatie te allen tijde te voorkomen.

  16. Aansprakelijkheid

  De totale aansprakelijkheid van Bèta hieronder is beperkt tot vergoeding van redelijke, gedocumenteerde en directe contante kosten en schade van de Bezoeker tot maximaal het bedrag dat wordt uitbetaald onder de WA-verzekering van Bèta;

  16.1 Aansprakelijkheid voor schade bij ongevallen

  Het deelnemen aan de introductieweek geschiedt geheel op eigen risico. Lichamelijk letsel opgelopen tijdens deelname aan/een bezoek aan de introductieweek kan niet worden verhaald op de organisatie van de introductieweek. Deelname aan de introductieweek is niet geheel vrij van risico’s. De deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat schade aan lijf en leden kan ontstaan. De organisatie van de introductieweek stelt alles in het werk dergelijke schade te voorkomen, maar kan het risico op ongevallen onmogelijk elimineren. Wegens de aard van het evenement, is het van het grootste belang dat deelnemers van de introductieweek zich houden aan hetgeen is bepaald in artikel 6.1, om schade aan lijf en leden te voorkomen. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, zijn de organisatie van de introductieweek en Bèta niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die de organisatie van de introductieweek en/of de deelnemers lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren  tijdens het gehele programma, de opbouw en/of de afbouw;

  16.2 Aansprakelijkheid voor Schade aan bezittingen/eigendommen, kledij en schoeisel

  16.2.1 Op de locatie hebben deelnemers de mogelijkheid om persoonlijke bezettingen achter te laten op de locatie. Dit is echter volledig op eigen risico van de deelnemer. De organisatie van de introductieweek zal zich inspannen de achtergelaten bezittingen/eigendommen veilig te bewaren. De organisatie van de introductieweek houdt echter geen administratie bij van het ingeleverde, noch accepteert de organisatie van de introductieweek enige aansprakelijkheid voor beschadiging of verdwijning van de in bewaring gegeven zaken;

  16.2.2 De organisatie van de introductieweek is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. Het meebrengen van waardevolle spullen geschiedt geheel op eigen risico. Er zijn geen kluisjes aanwezig;

  16.2.2 De organisatie van de introductieweek accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen of eigendommen. Het dragen of bij zich dragen van sieraden, kettingen, armbandjes, oorbellen, telefoons en dergelijken komt volledig voor risico van de deelnemer;

  16.2.3 Deelnemers dienen gepaste kledij en schoeisel te dragen. De kans op schade aan kleding en schoeisel is voor rekening van de deelnemer;

  16.2.4 De deelnemer verklaart met het accepteren van deze voorwaarden deze risico’s te aanvaarden en te dragen;

  16.3 schadebepaling

  16.3.1 De deelnemer is jegens de organisatie van de introductieweek aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer, voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend. Dit is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, schade aan of het verlies van door de organisatie van de introductieweek aan de deelnemer uitgereikte materialen, schade aan (inboedel van) de locatie of schade aan derden waarvoor de organisatoren van de introductieweek aansprakelijk worden gesteld. Bèta behoudt zich het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan in geval van opzet en/of grove schuld. Hieronder valt ook misbruik van het brandalarm en schade aan brandpreventiemiddelen. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld;

  16.3.2 Bèta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan eigendommen van deelnemers en bezoekers;

  16.4 De Bezoeker is verplicht eventuele schade binnen 48 uur na het Evenement te melden aan Bèta via www.kampbeta.nl of anderszins wordt elk recht op schadevergoeding afgewezen;

  16.5 De Bezoeker is verplicht eventuele klachten binnen 30 dagen na het Evenement te melden aan Bèta via www.kampbeta.nl of anderszins wordt elk recht op schadevergoeding geweigerd;

  16.6 Als Bèta bij de uitvoering van de overeenkomst direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Bèta op grond van artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW zijn uitgesloten en Bèta is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

  17. Annulering

  17.1 De organisatie van de introductieweek behoudt zich het recht om de introductieweek te annuleren. Zij bepalen ook wanneer er sprake is van overmacht (zie artikel 17.2) waardoor de introductieweek wordt geannuleerd. In beide gevallen zal op dat moment geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden;

  17.2 Onder bepaalde omstandigheden kan wegens redenen van overmacht worden besloten om af te zien van (bepaalde activiteiten binnen) het programma. Indien deze omstandigheden naar het oordeel van de organisatie van de introductieweek, met het oog op de veiligheid, onverantwoord worden bevonden, kan worden besloten dat (de activiteiten binnen) het programma van de introductieweek geannuleerd worden. Er zal geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden.  Deze regeling strekt zich uit over omstandigheden zoals: sociale onrust, sterk verstoorde openbare orde, wettelijke verboden, lastgeving van autoriteiten, noodverordeningen, terrorisme, extreem weer etc. De organisatie van de introductieweek bepaald in overleg met Avans Hogeschool of er van overmacht sprake is;

  17.3 Bèta is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het annuleren van het evenement, zoals hierboven bedoeld. Als het evenement wordt geannuleerd, zoals hierboven bedoeld,  zal Bèta voor zover mogelijk bekendmaken op de wijze die zij passend acht;

  17.4 Indien het Evenement niet door de autoriteiten is verboden noch door Bèta wegens overmacht, maar een bezoeker toch besluit het evenement niet bij te wonen vanwege bijvoorbeeld angst, gezondheidsproblemen of tegenvallend weer, annuleert de bezoeker op eigen kosten.

   

  18. Privacy

  Bèta zal de persoonsgegevens van de wederpartij verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid in overeenstemming met de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (De Algemene Verordening Gegevensbescherming) . Dit privacybeleid  is in te zien via de website.

  19. (Elektrisch)Roken

  De locatie van het evenement is rookvrij. (Elektrisch) roken is enkel toegestaan op de hiervoor aangewezen plekken. De organisatoren van de introductieweek hebben de bevoegdheid om deelnemers die roken op plekken anders dan aangewezen door de organisatie van de introductieweek verdere deelname aan de introductieweek te ontzeggen en te verwijderen van het evenemententerrein.

  Kosten die door het overtreden van deze regel door derden worden opgelegd aan Bèta zullen aan de deelnemer doorberekend worden. Tevens worden de gemaakte kosten door Bèta ten behoeve van afwikkeling en administratie in rekening gebracht bij de overtreder.

  20. Gebruik beeld- en opnamemateriaal

  Tijdens de introductieweek kunnen foto’s en films worden opgenomen. De deelnemer verklaart door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, dat hij/zij akkoord gaat met mogelijk gebruik voor marketing en communicatie doeleinden door Bèta.

  21. Gebruik rook-, geluids-, en lichteffecten

  Tijdens het evenement kunnen mogelijk rook- en/of lichteffecten ingezet worden. De deelnemer dient zich hiervan bewust te zijn en gaat hiermee akkoord met alle mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt.

  Algemene voorwaarden online aankopen

  22. Overeenkomst

  22.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bèta en op elk contract op afstand tussen Bèta en de consument met betrekking tot het kopen en leveren van producten en digitale content;

  22.2 Verkoop op afstand gericht op continue of periodieke levering van zaken of diensten is uitgesloten van een overeenkomst op afstand;

  22.3 Het aanbod bevat een beknopte omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;

  22.4 De ​​overeenkomst op afstand tussen Bèta en de consument komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Een constituerende vereiste voor deze aanvaarding is de elektronische aanvaarding van deze algemene voorwaarden;

  22.5 Na totstandkoming van de overeenkomst op afstand conform het vorige lid 1.4, zal Bèta zal de ontvangst daarvan onverwijld per e-mail aan de consument bevestigen;

  22.6 Bèta is gerechtigd na aanvaarding van het aanbod door de consument een bestelling te weigeren indien dit naar het oordeel van Bèta er een redelijke kans bestaat dat de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen en/of de overeenkomst op afstand om een ​​andere reden niet verantwoord kan worden uitgevoerd.

  23. Herroepingsrecht

  23.1 De consument kan de overeenkomst op afstand met betrekking tot de levering van producten zonder opgave van redenen ontbinden tot veertien dagen na de datum waarop de consument het product heeft ontvangen;

  23.2 De consument kan de overeenkomst op afstand met betrekking tot levering van digitale inhoud zonder opgave van redenen ontbinden tot veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen;

  23.3 De consument oefent dit recht uit door Bèta een mail te sturen binnen de in lid 1 genoemde termijn (de bedenktijd) of door toezending van Bèta een soortgelijke ondubbelzinnige verklaring binnen deze termijn;

  23.4 De ​​bewijslast met betrekking tot de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust op de Consument.

  24. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  24.1 De consument zendt de door hem ontvangen producten onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien dagen na afgifte van het bericht van herroeping terug;

  24.2 De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product;

  24.3 Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product dat verder gaat dan in dit artikel is bepaald;

  24.4 Na ontbinding van de overeenkomst op afstand Bèta zal onverwijld of uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop het bericht van herroeping is ontvangen, alle van de consument ontvangen bedragen, inclusief de leveringskosten, terugbetalen. Voor de terugbetaling Bèta zal hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de consument;

  24.5 Tenzij Bèta het geleverde product na ontbinding van de overeenkomst zelf afhaalt, heeft de consument recht op terugbetaling na ontvangst van het product door Bèta of nadat de consument een bewijs van terugzending van het product heeft verstrekt, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

  25. Uitsluiting van het recht van ontbinding

  De Consument heeft geen recht op ontbinding in de gevallen als bedoeld in artikel 6:230p BW, in het bijzonder in geval van:

  • a) de levering van audio- en video-opnamen en computersoftware (Producten) waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • b) het verlenen van diensten in verband met vrijetijdsbesteding waaronder de levering van toegangsbewijzen en bijbehorende overeenkomst met betrekking tot het bezoeken van een Evenement;
  • c) de levering van Digitale Content voor zover:

  1) Bèta met de uitvoering van de Overeenkomst op afstand is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; e

  2) De Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.

  26. Prijzen

  Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief vracht-, bezorg- of portokosten. De kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen worden niet doorberekend aan de Consument. Bèta zal de bedongen prijs niet binnen een termijn van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand verhogen. Echter, Bèta behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen in verband met een wettelijke btw-wijziging.

  27. Levering

  27.1 Bèta zal de overeengekomen Producten en/of Digitale Inhoud uiterlijk binnen dertig dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst op afstand aan de Consument leveren;

  27.2 De levering van Producten vindt plaats via de reguliere post. Als plaats van levering geldt het door de Consument opgegeven adres;

  27.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Bèta tot het moment van bezorging aan de Consument;

  27.4 De levering van Digitale Content vindt plaats door middel van een internetverbinding in een op het moment van levering gebruikelijk bestandsformaat. De Consument is zelf verantwoordelijk voor zijn toegang tot een voldoende snelle internetverbinding en voor het beschikken over de benodigde apparatuur voor internetcommunicatietechnologie (ICT), zoals, maar niet beperkt tot, een computer, tablet of smartphone, om de Digitale inhoud te ontvangen.

  Op deze algemene voorwaarden en de daarbij behorende overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende overeenkomst zullen bij uitsluiting – met uitsluiting van enige andere rechter – worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.

  Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

  De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de cookie policy.

  Sluiten